cyt.adela

148 tekstów – auto­rem jest cyt.ade­la.

Przed i pobudzenie

Kładę się spać
wy­ciszam telefon

siebie wy­ciszyć nie jes­tem w stanie
coś dzwoni
we wszys­tkich komórkach. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:54

Są głowy wiel­kie, są też opuchnięte. Rzecz w tym, by umieć jed­ne od dru­gich odróżnić.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:23

Proza życia poety

Stres wchodzi w krew
mrówkami
wy­pełnia obowiązki. 

dziennik • przedwczoraj, 19:05

Dom, w którym mie­szka miłość, ma ściany z ducha. Cała nasza nędza za­sadza się na tym, że wychodzi­my tyl­ko z czte­rech mu­rowa­nych ścian.

Amelia 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 12:48

Karłowa­cieją wiel­kie myśli w głowach ciasnych.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:17

Jakże zat­rważająco bo­les­ne to połącze­nie: ba­roko­we wnętrze, puchnące słowa i pióro-nielot.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 08:48

Pus­ta puszka Pan­do­ry nie oz­nacza, że nie­szczęście się ulot­niło. Roz­gościło się w ciszy, ogłuszyło, uczy­niło niew­rażli­wym na głos życia.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 08:39

Do pus­tych głów sku­tecznie do­ciera je­dynie echo.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 08:32

Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem roz­taczać zachwyt nad ra­mami, po­mijając ob­raz, składać hołd piedes­tałom, nie dos­trze­gając człowieka, spo­zierać na bez­duszne i mil­czące pun­ktac­je, które ni­kogo nie wy­noszą przy uczci­wym na rzecz spoj­rze­niu. Bra­kuje nam zmysłu kry­tycyz­mu. Ludzkie oko częściej paczy niż pat­rzy... bo pat­rzy, a nicze­go nie widzi.

Amelia 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 07:55

Pawie królowej

Siedzę w ogrodzie
nie nad­ska­kują mi pa­zie królowej

mam w brzuchu ikara
iszkarja
nieloty.


(L) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:46
cyt.adela

wielokonto

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:00yestem sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Są głowy wiel­kie, są [...]

wczoraj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

wczoraj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

wczoraj, 20:10cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Są głowy wiel­kie, są [...]

wczoraj, 19:54cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przed i po­budze­nie

wczoraj, 11:28Badylek sko­men­to­wał tek­st Są głowy wiel­kie, są [...]

wczoraj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jeżeli chcesz naw­ra­cać, to [...]

wczoraj, 06:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Diabeł